Bizi Takip Edin


E-mail Grubumuza Katılın Web sitemize yeni eklenen duyurular ve güncel bilgilerden haberdar olmak için lütfen aşağıdaki alana e-mail adresinizi giriniz.
Güncel

Yaratıcı Avrupa Programı Kapsamında 2016 İşbirliği Projeleri Çağrısı Türkçe Çevirisi

Yaratıcı Avrupa Programı, bu çağrı kapsamında özellikle uluslararası hareketlilik, seyirci geliştirme ve kapasite geliştirme (sayısallaştırma, yeni iş modelleri, eğitim ve öğretim) üzerine olan projeleri destekleyecektir. Programın öncelikleri 3 ana başlıkta toplanmıştır:

A) Uluslararası Hareketlilik

Buradaki amaç sanatçı ve profesyonellerin ulusötesi hareketliliklerinin yanı sıra kültürel çeşitliliğin anlaşılabilmesi, kültürel diyaloğu ve değişimi teşvik etmek amacıyla kültürel ve yaratıcı çalışmaların ulusötesi dolaşımıdır. 

Projeler gerçek bir sınır ötesi hareketlilik stratejisini ele almalı ve tanımlamalıdır.

- Uluslararası projede çalışan kültür operatörleri için kapasite geliştirme,

- Yaratıcılık ve üretim,

- Mesleki beceri, eğitim/öğretimin geliştirilmesi,

- Sanatçılar ve profesyoneller için uluslararası çalışmalarda yer almak için kariyer fırsatları,

- Yeni pazarlara ulaşma,

- Ağ olanakları yaratma, ortaklık ve iletişim kurma,

- Yeni ve daha geniş kitlelere ulaşma,

- Farklı kültürlere ve kültürel açılımlara saygı ve kültürlerarası diyalogu başlatmak, teşvik etmek

B) Seyirci Geliştirme

Seyirci geliştirme, insanların ve kültürlerin biraraya gelmesidir. Kişilerin, toplulukların kültür ve sanatı deneyimlemeleri, hoşlanmaları ve değer katmaları için ilgisini çekmeyi amaçlar. Seyirci geliştirme, seyirci için birşeyler yapmaktan öte seyircilerle biraraya gelerek, beraber birşeyler yapmaktır.

Seyirci geliştirme Yaratıcı Avrupa Programının yeni ve önemli bir önceliği olup Avrupalı sanatçılara/kültür profesyonellerine ve onların çalışmalarının Avrupa’da ulaşabildiği kadar çok insana ulaşmasını sağlamak ve kültürel çalışmaların, kısıtlı gruplara ulaşımını artırmaktır.

Seyirci geliştirmeye yönelik bir strateji oluştururken, amaç seyirci profilini çeşitlendirmek veya mevcut kitleyle (veya bunların bir kombinasyonu) olan ilişkiyi derinleştirmek olabilir. Başvuranların, mevcut kitlenin kim olduğunu ve ulaşmak istedikleri hedef kitleyi net olarak bilmeleri gerekir. 

Seyircileri içeren programlama, üretim, katılımcı sanat, fiziksel diyalog, sosyal medya etkileşimi, gönüllülük veya diğer sektörlerle yaratıcı ortaklıklar (sağlık, eğitim, perakende, vb) yoluyla seyirci geliştirme projenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

C) Kapasite Geliştirme

Kapasite geliştirme;  uluslararası ağların kurulmasını, kültürel ve yaratıcı çalışmaların daha fazla ulusötesi dolaşımına yönelik koşulları sağlamak amacıyla kültür operatörlerine kariyerlerini ve becerilerini geliştirmeleri konusunda destek olmak ve  profesyonel fırsatlara erişimlerini kolaylaştırmaktır.

 

3 alt başlık aşağıda yazıldığı şekilde olup bunların her biri kendi başına bir program önceliği oluşturmaktadır.

C.1) Sayısallaştırma

Dijital değişiklik kültürel ve yaratıcı ürünlerin nasıl yapıldığı, yaygınlaştırıldığı, erişildiği, tüketildiği ve piyasaya sürüldüğü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu değişiklikler kültürel ve yaratıcı sektörlere büyük imkanlar sunarlar. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için kültürel ve yaratıcı sektörler yeni ürün, yaygınlaştırma metotları ve yeni iş modellerine yönelik beceriler geliştirmeye ihtiyaç duyarlar.

Yaratıcı Avrupa Programı, Kültür Alt Bileşeni kültürel ve yaratıcı sektördeki aktörlerin dijital değişikliğe adapte olmalarını sağlamak, dijital teknolojinin, üretim aşamasından yaygınlaştırmaya ve tüketime kadar kullanımının teşvik edilmesi amacıyla uluslararası projeleri destekler. Faaliyetler, çalıştayların düzenlenmesi, yeni yaygınlaştırma kanallarının dijital yollarla test edilmesi ya da kültürel içeriğin sayısallaştırılması amacıyla araçlar geliştirilmesini içerebilir.

C.2) Yeni İş Modelleri

Yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar kültürel sektörler için gelir, yönetim ve pazarlamaya yönelik yeni modellerin test edilmesini ve geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir. Aynı zamanda, kültürel ve yaratıcı sektörler pazarda daha iyisini yapabilmek ve mali şartların değişmesiyle birlikte finansman fırsatlarından tam olarak yararlanabilmek için finansal ve iş becerilerini geliştirmelidirler.

Başvuru sahipleri bu öncelik alanı ile diğer öncelik alanları (sayısallaştırma, seyirci geliştirme) arasındaki yakın ilişkiyi ve öncelikli amaçları ve faaliyetin diğer öncelikli alanlara olan etkisini göz önünde bulundurmalıdır.

C.3) Eğitim ve Öğretim

Bireylerin yeni beceriler kazanarak profesyonel hayatlarını geliştirmeleri ve işgücü piyasasındaki şanslarının artması AB’nin temel önceliklerinden biridir. Açıkcası, sanatsal ve kültürel eğitim ve öğretim bu çabanın bir parçasıdır.

Bu kapsamda, Yaratıcı Avrupa Kültür Alt Programı katılımcılara yeni beceriler kazandıran ve onların istihdam edilebilirliklerini artırma fırsatı sunan ulusötesi projeleri destekler. Ancak bu öncelik alanının diğer öncelik alanlarıyla olan tutarlılığı/mantıksal bağı iyi açıklanmalıdır.

 

Hedeflenen Projeler

Bu program 2 kategoride destek verir. Projenin amaçlarına, yapısına, ihtiyaçlarına ve ölçeğine bağlı olarak proje koordinatörü ve ortakları ( =başvuru sahipleri) kategori 1 ya da kategori 2’yi seçerek başvuruda bulunabilirler.

Kategori 1; Küçük ölçekli işbirliği projeleri: Kültür Alt Programına dahil en az 3 farklı ülkeden bir proje koordinatörü ve en az iki farklı ortak olmak üzere maksimum 200.000 Euro’luk projeler.

Kategori 2; Büyük ölçekli işbirliği projeleri: Kültür Alt Programına dahil en az 6 farklı ülkeden bir proje koordinatörü ve en az beş farklı ortak olmak üzere maksimum 2.000.000 Euro’luk projeler.

Yukarıda bahsi geçen önceliklere katkıda bulunacak ve projeler kapsamında desteklenecek faaliyet çeşitlerine örnekler aşağıdaki gibidir:

- Değişen çevreye ayak uydurabilmek, teknik bilgi ve beceri kazanabilmek için kültürel aktörlerin kapasitelerini geliştirmeyi sağlayacak kültürel aktörlerin değişimi (yeni iş ve yönetim modelleri, seyirci geliştirme için yeni yaklaşımlar, küçük işletmelerin banka kredisine başvuruda bulunabilmeleri için yardım)

- Sanatçıların/kültür profesyonellerinin kariyerlerinin gelişimine yardım edecek uzun konaklamaları da kapsayan, ülkeler arasındaki kültürel aktörlerin değişimi. Bu konaklamalar sırasında, faaliyetler farklı ülkeler arasındaki ortak kreasyonlar ve ortak yapımlar dahil olmak üzere sanatsal eserleri içerebilir. Mümkün olduğu kadar, yerel halkla etkileşimi ve seyirci gelişimi için olan faaliyetleri ve eğitimi içermelidir.

-  Ortak yapım için bir araya gelen farklı ülkelerden kültürel organizasyonlar (örn. konser salonları, opera, tiyatrolar, festivaller, orkestralar, müzik grupları, tiyatro grupları, vs.) ya da başka ülkelerde çarpan etkisine sahip olacak çok büyük, tanınmış uluslararası erişim kapasitesi olan tek bir organizasyon.

-Belirli bir Avrupalılık boyutu ile sanat eserlerinin ulusötesi değişimleri: bu değişimler mutlaka yeni eserler yaratarak değil, mevcut çalışmaların/eserlerin dolaşımını mümkün kılarak da olabilir, örneğin farklı ortaklar arasında sergiler yoluyla ya da bir ülkedeki müzenin diğer ülkedeki müzeye sergilerini ödünç vermesi. 

 

Takvim

Kategori 1: Küçük ölçekli işbirliği projeleri

Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2015

Değerlendirme Süresi: 6 ay

Başvuru Sahiplerini Bilgilendirme: Mart 2016

Hibe Anlaşmasının İmzalanması: Nisan 2016

Projenin Başlama Tarihi: Mayıs 2016’dan Aralık 2016’ya kadar

Kategori 2: Büyük ölçekli işbirliği projeleri

Son Başvuru Tarihi: 7 Ekim 2015 (Brüksel Saati: 12.00)

Değerlendirme Süresi: 6 ay

Başvuru Sahiplerini Bilgilendirme: Mart 2016

Hibe Anlaşmasının İmzalanması: Mayıs 2016

Projenin Başlama Tarihi: Haziran 2016’dan Aralık 2016’ya kadar

Hem küçük ölçekli hem de büyük ölçekli işbirliği projeleri için proje süresi maksimum 48 haftadır.

 

Kullanılabilir Bütçe

Bu program altındaki projelerin finansmanı için toplam kullanılabilir bütçe Yaratıcı Avrupa - Kültür Alt Programının toplam bütçesinin % 70’i olarak tahmin edilmektedir (örneğin 454,8 milyon Euronun 2014-2020 dönemi boyunca yaklaşık 318 milyon Eurosu).

AB’nin finansal katkısı “Kategori 1: Küçük ölçekli işbirliği projeleri” için uygun maliyetlerin % 60’ını, “Kategori 2: Büyük ölçekli işbirliği projeleri” için ise uygun maliyetlerin % 50’sini, geçemez. Kalan miktarların finansmanı başvuru sahipleri tarafından sağlanmalıdır.

Yürütme Ajansı mevcut bütün fonları dağıtmama hakkını saklı tutar.

 

Uygun Ülkeler

Başvuru Sahipleri Yaratıcı Avrupa Programına katılan ülkelerden birinde, tüzel kişiliğe sahip olmalıdırlar.

-AB Üyesi Devletler ve denizaşırı ülkeler ve Konsey Kararı 2001/822/EC sayılı 58'inci madde uyarınca Programa katılmaya hak kazanan bölgeler;

-İlgili Çerçeve Anlaşmaları, Ortaklık Konseyi Kararları ve benzeri anlaşmalara göre kurulan AB programlarına katılım için genel ilke, hükümler ve şartlara uygun olarak, bir katılım öncesi stratejisinden faydalanan ülkeler, aday ülkeler ve potansiyel adaylar;

-Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf olan EFTA ülkeleri;

-İkili anlaşmalara dayalı  olarak sonuçlandırılan İsviçre Konfederasyonu uyarınca İsviçre; 

-AB programlarına katılımlarını sağlayan çerçeve anlaşmaları ile tanımlanmış prosedürlere uygun Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler.

 

Başvuranların Uygunluğu

Başvuru Sahiplerinin (proje koordinatörü ve ortakları) Yaratıcı Avrupa Programı Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 1295/2013 sayılı Tüzüğünün 2. maddesi uyarınca kültürel ve yaratıcı sektörlerde aktif olması gerekmektedir.

Proje koordinatörü diğer ortaklar adına Yürütme Ajansına başvuruda bulunabilirler. Başvurularda, ortakların katılımını belgeleyen yetki belgesi mutlaka olmalıdır.

Başvurularını sunarken proje koordinatörleri ve ortakları son başvuru tarihinden en az 2 yıl önce kurulmuş bir tüzel kişiliğe sahip olduklarını göstermelidirler.

Gerçek kişiler hibe için başvuruda bulunamaz.

Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
Haber Listesine Dön Okuma: 2889

Anasayfa | Sıkça Sorulan Sorular | Etkinlik Takvimi | İletişim | Gizlilik ve Güvenlik | Mail Grubundan Ayrıl | Dokümanlar | Webmail | Antalya Valiliği 

Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu | 2009 - 2016